Publiskojamie dokumenti

PUBLISKOJAMIE DOKUMENTI

Pamatdokumenti

Valde

Statūti

Struktūra

Atalgojuma politika

Īpašuma struktūra: visas SIA “KULDĪGAS ŪDENS” kapitāla daļas pieder Kuldīgas novada pašvaldībai.

Ziedojumi: SIA “KULDĪGAS ŪDENS” nav saņēmis un veicis ziedojumus vai dāvinājumus.

Dalībnieku sapulces

2019. gada 29. oktobrī

Darba kārtības jautājumi:

1. Par SIA “KULDĪGAS ŪDENS” valdes locekļu skaitu.
2. SIA “KULDĪGAS ŪDENS” valdes priekšsēdētāja darbības izvērtēšana.
3. Par 2019. gada finanšu pārskata revīzijas pakalpojumu līguma slēgšanu un zvērināta revidentaievēlēšanu.

2018. gada 28. jūnijā

Darba kārtības jautājumi:

1. Par SIA “KULDĪGAS ŪDENS” valdes locekļu skaitu.
2 .SIA “KULDĪGAS ŪDENS” valdes priekšsēdētāja darbības izvērtēšana.