Par mumsPaveiktais 2021. – 2022. gadā

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību ‘’KULDĪGAS ŪDENS’’ misija ir sniegt kvalitatīvu centralizētu ūdenssaimniecības pakalpojumu Kuldīgas pilsētas un Kuldīgas novada iedzīvotājiem, saskaņā ar Līgumu par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu, kā arī nodrošināt, lai šie pakalpojumi ir efektīvi, rentabli un pieejami, pēc iespējas samazinot ietekmi uz apkārtējo vidi.

Sabiedrības dibināšanas mērķis bija uzlabot ūdensapgādi un nodrošināt kanalizācijas pakalpojumus Kuldīgas pilsētā. Atbilstoši normatīvo aktu regulējumam SIA “KULDĪGAS ŪDENS’’ juridiskais statuss un vēsturiskie nosaukumi gadu gaitā ir mainījušies, taču tās darbības mērķis un misija ir palikusi nemainīga.

SIA “KULDĪGAS ŪDENS” pamatdarbības nodrošināšanai  2013. gada ir atjaunota Licence Nr.U10099/1 ūdensapgādes un kanalizācijas sabiedrisko pakalpojumu sniegšanai:

Ūdens ieguve, uzkrāšana un sagatavošana lietošanai līdz padevei ūdensvada tīklā;
Ūdens piegāde no padeves vietas ūdensvada tīklā līdz pakalpojuma lietotājam;
Notekūdeņu savākšana un novadīšana līdz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām;
Notekūdeņu attīrīšana un novadīšana virszemes ūdensobjektos.

SIA “KULDĪGAS ŪDENS” dzeramā ūdens ieguvei, attīrīšanai un piegādei izmanto modernas un videi draudzīgas tehnoloģijas.

Ikdienā uzņēmuma speciālisti nodrošina iedzīvotājus ar kvalitatīvu dzeramo ūdeni, atbilstoši Eiropas Savienības direktīvām, avāriju novēršanu centralizētajos ūdensapgādes un kanalizācijas tīklos, ūdens patēriņa uzskaiti, notekūdeņu savākšanu un transportēšanu uz attīrīšanas ietaisēm, notekūdeņu attīrīšanu, notekūdeņu kvalitātes monitoringu, tehnisko noteikumu izsniegšanu objektu pievienošanai centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem, ūdensapgādes un kanalizācijas centralizēto tīklu rekonstrukciju, ekspluatāciju un paplašināšanu, lietus ūdens kanalizācijas tīklu uzturēšanu un apsaimniekošanu Kuldīgas pilsētā un novada administratīvajā teritorijā, kā arī maksas pakalpojumu sniegšanu juridiskajām un fiziskajām personām.

Kuldīgas novada pašvaldība pilnvarojusi SIA ‘’KULDĪGAS ŪDENS’’ sniegt ūdensapgādes un kanalizācijas sabiedriskos pakalpojumus Kuldīgas pilsētā un Kuldīgas novada pagastos – Gudenieku pagastā, Īvandes pagastā, Kabiles pagastā, Kurmāles pagastā, Laidu pagastā, Padures pagastā, Pelču pagastā, Rendas pagastā, Rumbas pagastā, Turlavas pagastā un Vārmes pagastā. Sabiedriskie pakalpojumi, saskaņā ar 2015. gada 29. janvāra Līgumu Nr.S-66/2015, kas noslēgts starp Kuldīgas novada pašvaldību un SIA ‘’KULDĪGAS ŪDENS’’, ir ūdens ieguve, ražošana un novadīšana ūdensvada tīklā, ūdens padeve no ūdens ražošanas vietas līdz pakalpojumu saņēmējam, notekūdeņu savākšana un novadīšana līdz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, notekūdeņu attīrīšana un novadīšana līdz iztekai ūdenstilpnē.

SIA “KULDĪGAS ŪDENS” notekūdeņu savākšana, novadīšana, attīrīšana un izlaide ilustrēta shēmā:“Skaidrīte noskaidro. Mēs piedalamies”.Tulk. Zviedris J. Izdevējs: SIA “Liepājas ūdens”, 2002.