Citi pakalpojumiŪdens patēriņa skaitītāju uzstādīšana un nomaiņa

 

Ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšanu var pieteikt, aizpildot un nosūtot iesniegumu uz e-pastu: kuldigas.udens@kuldiga.lv, vai ierodoties klātienē.

 Iesniegums

Ūdens patēriņa skaitītāju nomaiņu var pieteikt zvanot uz Klientu apkalpošanas daļas tālruni 63322358.
Ūdens patēriņa skaitītāja mezgla shēma
Ēkas ūdensvada ievada komercuzskaites mēraparāta mezgla montāžas shēma

Tehniskie noteikumi ūdensvada un kanalizācijas tīklu projektēšanai

 

 

Lai saņemtu tehniskos noteikumus ūdensvada un kanalizācijas tīklu projektēšanai, ir jāiesniedz šādi dokumenti:

  Iesniegums par tehnisko noteikumu izsniegšanu;
Rakstiska pārējo objekta īpašnieku saskaņojumu, ja objektam ir vairāk nekā viens īpašnieks;
Īpašuma piederību apliecinošs dokumentus (piem. zemesgrāmatas apliecība);
Zemes gabala robežu plāns ar jaunprojektēto objektu izvietojumu.

 

Atzinums par objektu nodošanu ekspluatācijā

 

Lai saņemtu atzinumu par objekta nodošanu ekspluatācijā, ir jāiesniedz šādi dokumenti:

Iesniegums;
Ūdensvada un/vai kanalizācijas tīklu izbūves izpilddokumentācijas sējumu atbilstoši Latvijas būvnormatīviem (t.i. akceptēts būvprojekts, testēšanas pārskats par dzeramā ūdens kvalitāti, izbūvētā ūdensvada un/vai kanalizācijas tīklu izpildmērījums, kanalizācijas tīklu TV inspekcijas pārskats).

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar SIA “KULDĪGAS ŪDENS” būvinženieri Uldi Kuzminu zvanot pa tālruni 63350269/26304650.

Tehnisko projektu, topogrāfisko plānu un izpildshēmu saskaņošana

Lai saskaņotu tehnisko projektu ir jāiesniedz papīra vai elektroniskā formātā:

Objekta būvprojekts;
Tīklu plāns DGN vai DWG failu formātā.

Lai saskaņotu topogrāfisko plānu ir jāiesniedz papīra vai elektroniskā formātā:

Objekta topogrāfiskais plāns DGN vai DWG failu formātā.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar SIA “KULDĪGAS ŪDENS” būvinženieri Uldi Kuzminu zvanot pa tālruni 63350269/26304650.