Citi pakalpojumiŪdens patēriņa skaitītāju uzstādīšana un nomaiņa

Ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšanu var pieteikt, aizpildot un nosūtot iesniegumu uz e-pastu: kuldigas.udens@kuldiga.lv, vai ierodoties klātienē.

Iesniegums ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšanai

Ūdens patēriņa skaitītāju nomaiņu var pieteikt zvanot uz Klientu apkalpošanas daļas tālruni 63322358. Ūdens patēriņa skaitītāja mezgla shēma Ēkas ūdensvada ievada komercuzskaites mēraparāta mezgla montāžas shēma

SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” apsaimniekotajās mājās ūdens patēriņa skaitītāju nomaiņu veic mājas apsaimniekotājs.

Tehniskie noteikumi ūdensvada un kanalizācijas tīklu projektēšanai

 

Lai saņemtu tehniskos noteikumus ūdensvada un kanalizācijas tīklu projektēšanai, ir jāiesniedz šādi dokumenti:

Iesniegums par tehnisko noteikumu izsniegšanu; Rakstiska pārējo objekta īpašnieku saskaņojumu, ja objektam ir vairāk nekā viens īpašnieks; Īpašuma piederību apliecinošs dokumentus (piem. zemesgrāmatas apliecība); Zemes gabala robežu plāns ar jaunprojektēto objektu izvietojumu.

Atzinums par objektu nodošanu ekspluatācijā (maksas pakalpojums)

 

Lai saņemtu atzinumu par objekta nodošanu ekspluatācijā, ir jāiesniedz šādi dokumenti:

Iesniegums par atzinuma izsniegšanu; Ūdensvada un/vai kanalizācijas tīklu izbūves izpilddokumentācijas sējumu atbilstoši Latvijas Republikas būvnormatīviem (t.i. akceptēts būvprojekts, testēšanas pārskats par dzeramā ūdens kvalitāti, izbūvētā ūdensvada un/vai kanalizācijas tīklu izpildmērījums, izbūvēto ūdensvadu sadales mezglu detalizācijas DGN faila formātā, ar piesaistēm koordinātēm, kanalizācijas tīklu TV inspekcijas pārskats u.c.)

Informāciju par pakalpojuma maksu var atrast udens.kuldiga.lv/klientiem/pakalpojumu-cenas/

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar SIA “KULDĪGAS ŪDENS” būvinženieri Uldi Kuzminu zvanot pa tālruni 63350269/26304650.

 

 

Būvniecības dokumentācijas, topogrāfisko plānu un izpildshēmu saskaņošana (maksas pakalpojums)

 

Lai saskaņotu būvniecības dokumentāciju ir jāiesniedz papīra vai elektroniskā formātā:

Objekta būvprojekts.
Tīklu plāns DGN vai DWG failu formātā.

Lai saskaņotu topogrāfisko plānu ir jāiesniedz papīra vai elektroniskā formātā:

  Objekta topogrāfiskais plāns DGN vai DWG failu formātā.

Informāciju par pakalpojuma maksu var atrast udens.kuldiga.lv/klientiem/pakalpojumu-cenas/

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar SIA “KULDĪGAS ŪDENS” būvinženieri Uldi Kuzminu zvanot pa tālruni 63350269/26304650.