Projekti


Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai


Projekta nosaukums, identifikācijas nr.

„Energoefektivitātes paaugstināšana un AER izmantošanas veicināšana Kuldīgas pilsētas NAI kompleksā”, identifikācijas Nr. 4.2.2.0/21/A/041.


Projekta īstenotājs

SIA „KULDĪGAS ŪDENS”.


Projekta vadītājs

Valdes priekšsēdētājs Andris Kļaviņš, tālr. 63350270.


Projekta mērķis

Samazināt primārās enerģijas patēriņu Kuldīgas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (NAI) kompleksā, paaugstinot NAI kompleksa energoefektivitāti un veicinot atjaunojamo energoresursu (AER) izmantošanu notekūdeņu attīrīšanas procesa nodrošināšanā. Projekta mērķa sasniegšanai projektā ir plānotas divas darbības:

• viedās notekūdeņu attīrīšanas procesa vadības sistēmas ierīkošanu un ieviešanu notekūdeņu attīrīšanas procesā;

• saules paneļu parka (54 kW) ierīkošanu Kuldīgas pilsētas NAI elektroenerģijas pašpatēriņa nodrošināšanai Kuldīgas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs.

Aprēķinātās kopējās Projekta izmaksas ir 180 669,55 EUR. Plānotais projekta īstenošanas ilgums – 8 mēneši no līguma par projekta īstenošanu parakstīšanas.


Projekta realizēšanas vieta

„Jaunlīmeņi”, Rumbas pagasts, Kuldīgas novads, LV-3301. Kuldīgas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (NAI).


Statuss

Uzsākts.


Projekta ieviešana

16.05.2022. noslēgts līgums Nr. 4.2.2.0/21/A/041 ar Centrālajā finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu.


Cita saistītā informācija

15.12.2021. iesniegts projekta pieteikums Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā.

15.12.2022. izsludināts iepirkums “Kuldīgas NAI automātiskās vadības sistēmas modernizācija un 54 kW saules spēkstacijas izbūve”, identifikācijas numurs – KU 2021/5. Iepirkums pabeigts, pieņemot lēmumu par uzvarētāju SIA “Extended Automation”. Līgumcena: EUR 172145.00 bez PVN.

12.05.2022. izsludināts iepirkums “Būvuzraudzības pakalpojumu nodrošināšana līguma „Kuldīgas NAI automātiskās vadības sistēmas modernizācija un 54 kW saules spēkstacijas izbūve” realizācijas laikā”, identifikācijas numurs – KU 2022/1. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 25.05.2022., plkst. 11:00 EIS. Piedāvājums netika iesniegts, iepirkums izbeigts.

06.06.2022. veikta tirgus izpēte “Būvuzraudzības pakalpojumu nodrošināšana līguma „Kuldīgas NAI automātiskās vadības sistēmas modernizācija un 54 kW saules spēkstacijas izbūve” realizācijas laikā”, identifikācijas numurs – KU 2022/3. Par uzvarētāju atzīts SIA “Automation Engineering”. Līgumacena: EUR 2000.00 bez PVN.

29.08.2022. uzsākti būvdarbi saules paneļu uzstādīšanai.

16.11.2022.

Uzstādīti saules paneļi, veiktas saules spēkstacijas pārbaudes no AS “Sadales tīkls” puses. Notiek vadības sistēmas un ekspertu sistēmas Hubgrade ieregulēšanas darbi, kā arī apmācības.

23.12.2022. Tiek parakstīts pieņemšanas – nodošanas akts par objekta nodošanu ekspluatācijā.