Kā pieslēgties centralizētajai kanalizācijas un ūdens apgādes sistēmai


Darbības, kas jāveic, lai pieslēgtos centralizētajai kanalizācijas un ūdens apgādes sistēmai:

1. Jāraksta iesniegums SIA „KULDĪGAS ŪDENS” par tehnisko noteikumu izsniegšanu, lai pievienotos centralizētajam kanalizācijas un/vai ūdensvada tīklam, veidlapa pieejama https://udens.kuldiga.lv/iesniegumi/. Iesnieguma pielikumā jāpievieno īpašuma piederību apliecinoša dokumenta kopija (Zemesgrāmatas apliecība) vai zemes nomas līguma kopija, ja tehniskos noteikumus pieprasa nomnieks. Pārējos gadījumos – īpašnieka pilnvara. Nepieciešamības gadījumā var tikt lūgta papildus informācija. Pēc dokumentācijas saņemšanas SIA “KULDĪGAS ŪDENS” izvērtēs pieslēguma iespējas un izsniegs tehniskos noteikumus, tas tiks izdarīts 20 darba dienu laikā. Par tehnisko noteikumu izsniegšanu maksa netiek piemērota.

2. Pēc tehnisko noteikumu saņemšanas ir jānoslēdz vienošanās ar sertificētu būvspeciālistu-projektētāju par būvniecības dokumentācijas* izstrādi. Sertificēto būvspeciālistu saraksts pieejams būvspeciālistu reģistrā. Izstrādāto būvniecības dokumentāciju, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, jāsaskaņo ar SIA „KULDĪGAS ŪDENS”.

3. Pēc saskaņojuma saņemšanas izstrādāto būvniecības dokumentāciju būvniecības ierosinātājam ir jāiesniedz Kuldīgas novada pašvaldības Būvvaldei. Būvvalde izskatīs izstrādāto būvniecības dokumentāciju un pieņems lēmumu par plānotās izbūves saskaņošanu, vai sniegs pamatotu rakstisku atteikumu.

4. Būvniecību varēs uzsākt pēc Būvvaldes apstiprinājuma saņemšanas, kurā norādītas atzīmes par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

5. Lai izbūvētos inženiertīklus pieņemtu  ekspluatācijā, nepieciešams SIA „KULDĪGAS ŪDENS” atzinums par inženiertīklu gatavību ekspluatācijai. To var saņemt, rakstot iesniegumu, pievienojot tam Izbūvēto tīklu izpilduzmērījumu. Nepieciešamības gadījumā var tikt lūgta papildu informācija. Par atzinuma izsniegšanu maksa tiks piemērota atbilstoši SIA „KULDĪGAS ŪDENS” noteiktajam cenrādim.

Iesniegums atrodams https://udens.kuldiga.lv/iesniegumi/

Informācija par pakalpojuma izmaksām https://udens.kuldiga.lv/klientiem/pakalpojumu-cenas/

6. Jānoslēdz līgums ar SIA „KULDĪGAS ŪDENS” par pakalpojumu saņemšanu. Neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar SIA ”KULDĪGAS ŪDENS” būvinženieri Uldi Kuzminu, tālr. 63350269, 26304650, e-pasta adrese uldis.kuzmins@kuldiga.lv.

Būvniecības dokumentācija – dokumentu kopums, kas satur grafiskos dokumentus, teksta dokumentus, aprēķinus un citu informāciju par būvniecības ieceri (piemēram, apliecinājuma karte, būvniecības iesniegums). Būvniecības dokumentācija ir jāizstrādā saskaņā ar spēkā esošiem normatīviem aktiem.