Kā reģistrēt decentralizētās kanalizācijas sistēmas

Decentralizēto kanalizāciju īpašniekiem ir jāreģistrē savas notekūdeņu sistēmas. SIA „KULDĪGAS ŪDENS” piedāvā to darīt klātienē, uzņēmuma birojā Ventspils ielā 15, vai aizpildot veidlapu un nosūtot to uz e-pasta adresi kuldigas.udens@kuldiga.lv.

Veidlapa ir atrodama šeit. Veicot reģistrāciju, uzņēmums ir tiesīgs veikt sākotnējo apsekošanu.

Reģistrāciju ir jāveic tiem, kuru kanalizācijas sistēma nav pievienota SIA „KULDĪGAS ŪDENS” centralizētajai kanalizācijas sistēmai un īpašumā atrodas kāda no decentralizētās kanalizācijas veidiem:

Notekūdeņu krājtvertnes, jeb nosēdakas – notekūdeņi tiek uzkrāti un regulāri izvesti ārpus apsaimniekotā īpašuma, speciālās izvešanas vietās.

Septiķi – tvertne ar divām vai trim savstarpēji savienotām kamerām un ar speciāli ierīkotu tam sekojošu infiltrācijas sistēmu.

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar jaudu līdz 5m3 diennaktī.

Pirmreizējā reģistrācija ir jāveic pēc iespējas ātrāk, savukārt ja decentralizēto kanalizāciju īpašnieks lieto ekspluatācijā nederīgas iekārtas, tās jāsakārto ne vēlāk, kā līdz 2021.gada 31. decembrim.

Atgādinām, ka ikvienā mājsaimniecībā obligāti ir jābūt notekūdeņu novadīšanas sistēmai vai pieslēgumam centrālajam kanalizācijas tīklam, neattīrītus notekūdeņus novadīt dabā ir aizliegts.

Reģistrāciju nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr. 384 „Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu” un Kuldīgas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 10/2023 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Kuldīgas novada pašvaldībā”, tie ir jāievēro visām fiziskajām un juridiskajām personām Kuldīgas pilsētā un Kuldīgas novada ciemos. Decentralizēto kanalizāciju sistēmu reģistru veido un uztur SIA „KULDĪGAS ŪDENS”.