Novada iedzīvotājiem ir jāreģistrē decentralizētās kanalizācijas sistēmas

Novada iedzīvotājiem ir jāreģistrē decentralizētās kanalizācijas sistēmas

 

 

Decentralizēto kanalizāciju īpašniekiem ir jāreģistrē savas notekūdeņu sistēmas. Šāda norma ir nepieciešama, lai nerastos gruntsūdeņu piesārņojums, kas var apdraudēt cilvēku veselību un dzīvību, nodrošinot vides aizsardzību un dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu.

Reģistrāciju ir jāveic tiem, kuru kanalizācijas sistēma nav pievienota SIA „KULDĪGAS ŪDENS” centralizētajai kanalizācijas sistēmai un īpašumā atrodas kāda no decentralizētās kanalizācijas veidiem:

Notekūdeņu krājtvertnes, jeb nosēdakas – notekūdeņi tiek uzkrāti un regulāri izvesti ārpus apsaimniekotā īpašuma, speciālās izvešanas vietās.

Septiķi – tvertne ar divām vai trim savstarpēji savienotām kamerām un ar speciāli ierīkotu tam sekojošu infiltrācijas sistēmu.

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar jaudu līdz 5m3 diennaktī.

Ieteikumi notekūdeņu krājtvertņu un lokālo attīrīšanas iekārtu būvniecībai un ekspluatācijai – http://www.varam.gov.lv/files/text/ZINOJUMS_ieteikumi.pdf

Reģistrāciju nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr. 384 „Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu” un Kuldīgas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 2019/4 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Kuldīgas novada pašvaldībā”, tie ir jāievēro visām fiziskajām un juridiskajām personām Kuldīgas pilsētā un Kuldīgas novada ciemos. Decentralizēto kanalizāciju sistēmu reģistru veido un uztur SIA „KULDĪGAS ŪDENS”.

Pirmreizējā reģistrācija ir jāveic pēc iespējas ātrāk, savukārt ja decentralizēto kanalizāciju īpašnieks lieto ekspluatācijā nederīgas iekārtas, tās jāsakārto ne vēlāk, kā līdz 2021.gada 31. decembrim.

Kā reģistrēties? Aizpildot veidlapu, kas atrodama šeit un iesniedzot to SIA „KULDĪGAS ŪDENS”. Veicot reģistrāciju, uzņēmums ir tiesīgs veikt sākotnējo apsekošanu.

Atgādinām, ka asenizācijas pakalpojumu var veikt tikai reģistrēts asenizators, kas par sniegto pakalpojumu izsniedz darījuma apliecinošu dokumentu. Pakalpojumu saņēmējam ir pienākums saglabāt un nepieciešamības gadījumā uzrādīt dokumentus par saņemtajiem pakalpojumiem. Savāktos notekūdeņus asenizatori drīkst novadīt tikai speciāli izveidotās notekūdeņu pieņemšanas vietās.

Minimālo notekūdeņu izvešanas biežumu no krājtvertnēm nosaka pēc formulas – I=B/A, kur:

I – decentralizētās kanalizācijas tvertnes izvešanas biežums gadā (reizes), rezultātu noapaļojot līdz veseliem skaitļiem uz leju, bet ne mazāk kā reizi gadā.

A – decentralizētās kanalizācijas tvertnes tilpums kubikmetros.

B – nekustamajā īpašumā vai nekustamo īpašumu grupā esošo personu kopējais ūdens patēriņš m3, to nosakot:

1. Ja uzstādīts ūdens patēriņa mērītājs, tad patēriņu nosaka pēc novadīto notekūdeņu daudzuma.

2. Ja ūdens patēriņa mērītājs nav uzlikts, pēc īpašnieka vai valdītāja nekustamajā īpašumā deklarēto iedzīvotāju skaita un pieņemot, ka vienas personas ūdens patēriņš ir 1,5 m3 mēnesī.

3. Ja tiek izmatota lokālā ūdens iegūšanas sistēma, arī tai ir jābūt aprīkotai ar lietošanai derīgu ūdens patēriņa mērītāju. Arī šajā gadījumā novadīto notekūdeņu daudzumu nosaka pēc faktiski patērētā ūdens daudzuma.

Kuldīgas pašvaldības policija veiks apsekojumus, īpašnieki, kuri nebūs reģistrējuši savas decentralizētas sistēmas vai nespēs uzrādīt dokumentus par asenizācijas pakalpojuma saņemšanu, var tikt sodīti. Par saistošo noteikumu neievērošanu var izteikt brīdinājumu vai uzlikt naudas sodu fiziskām personām līdz 350 EUR, bet juridiskām līdz 1400 EUR.

Atgādinām, ka ikvienā mājsaimniecībā obligāti ir jābūt notekūdeņu novadīšanas sistēmai vai pieslēgumam centrālajam kanalizācijas tīklam, neattīrītus notekūdeņus novadīt dabā ir aizliegts.

Noderīga informācija:

Reģistrācijas veidlapa

likumi.lv/

kuldiga.lv/

www.varam.gov.lv/

Asenizācijas pakalpojums