Cenu aptauja par ūdenstorņa demontāžas darbiem (noslēgusies)

Cenu aptauja par ūdenstorņa demontāžas darbiem (noslēgusies)

SIA „KULDĪGAS ŪDENS” aicina interesentus piedalīties cenu aptaujā par uzņēmumam piederošā ūdenstorņa demontāžas darbiem.

Pretendentam jānodrošina ūdenstorņa demontāžas darbu izpilde. Ūdenstornis atrodas Tehnikas ielā, Kuldīgā, Kuldīgas novadā. Darbu izpildes termiņš – projekta izstrāde un saskaņošana – ne vēlāk kā līdz 2017. gada 4. augustam, savukārt būvdarbi ir jāveic 60 dienu laikā pēc līguma noslēgšanas. Piedāvājums noformējams, aizpildot tehniskā un finanšu piedāvājuma formu, ietverot nepieciešamo piedāvājuma saturu.

Piedāvājumi iesniedzami rakstiski SIA „KULDĪGAS ŪDENS” birojā Ventspils ielā 15, Kuldīgā darba dienās no 8.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00, pirmdienās līdz 18.00, piektdienās līdz 16.00. Pieteikumus var iesūtīt elektroniski uz e-pastu kuldigas.udens@pcabc.lv, ne vēlāk kā līdz 2017. gada 7. aprīļa 14.00. Pēc norādītā datuma un laika piedāvājumi netiks pieņemti. Ja pretendents izvēlas nosūtīt piedāvājumu pa pastu vai kurjerpastu, tad visu atbildību par iespējamo pasta sūtījumu aizkavēšanos vai citiem apstākļiem, kas var traucēt piedāvājuma savlaicīgu nogādāšanu norādītajā adresē, uzņemas pretendents.

Pasūtītājs patur tiesības pārtraukt iepirkuma procedūru bez rezultātiem, ja pasūtītāja rīcībā pieejamais finansējums būs nepietiekams.

Kontaktinformācija: uldis.kuzmins@pcabc.lv, tālr. 26304650.

Pieteikums cenu aptaujai

Paziņojums par lēmuma pieņemšanu

SIA ‘’KULDĪGAS ŪDENS’’ Iepirkumu komisija ir izskatījusi visus iesniegtos pretendentu piedāvājumus, kas tika iesniegti līdz 2017. gada 7. aprīļa plkst. 14:00, izsludinātājā cenu aptaujā par ūdenstorņa demontāžas darbiem Tehnikas ielā, Kuldīgā, Kuldīgas novadā. Kopumā tika iesniegti 6 piedāvājumi. Cenu aptaujā uzvarēja SIA ”Goldingen Invest”, Reģ.Nr. 41203038093, par līgumcenu 9 208.10 EUR ar PVN.