Kuldīgas ūdens aicina piedalīties cenu aptaujā par malkas piegādi (noslēgusies)

Kuldīgas ūdens aicina piedalīties cenu aptaujā par malkas piegādi (noslēgusies)

SIA ‘’KULDĪGAS ŪDENS” aicina interesentus piedalīties cenu aptaujā par krāsns malkas piegādi.

Pretendentam jāveic malkas sagatavošana (apm. 45 m³) un piegāde ar saviem resursiem līdz piegādes adresei. Piedāvājums jāiesniedz rakstiski, norādot cenu EUR par 1 (vienu) m³.

Malkas izkraušanai norādītā vieta jāsaskaņo ar atbildīgo personu, malkas sagatavošanu un piegādi, atbilstoši darba uzdevumam – specifikācijai, jāveic piegādātājam. Kurināmās malkas piegādes vieta: SIA ‘’KULDĪGAS ŪDENS’’ – Ventspils iela 15, Kuldīga, Kuldīgas novads. Piedāvājumā norādītajā cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar malkas piegādi, formalitāšu izpildi, kā arī citām izmaksām.

Piedāvājumi jāiesniedz rakstiski SIA ‘’KULDĪGAS ŪDENS’’ birojā Ventspils ielā 15, Kuldīgā darba dienās no 8.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00, pirmdienās līdz 18.00, piektdienās līdz 16.00. Pieteikumus var iesūtīt elektroniski uz e-pastu kuldigas.udens@pcabc.lv, ne vēlāk kā līdz 2017. gada 12. aprīļa 9.00. Pēc norādītā datuma un laika piedāvājumi netiks pieņemti. Ja pretendents izvēlas nosūtīt piedāvājumu pa pastu vai kurjerpastu, tad visu atbildību par iespējamo pasta sūtījumu aizkavēšanos vai citiem apstākļiem, kas var traucēt piedāvājuma savlaicīgu nogādāšanu norādītajā adresē, uzņemas pretendents.

Pēc iesniegto piedāvājumu iesniegšanas SIA ‘’KULDĪGAS ŪDENS’’ patur tiesības pieņemt motivētu lēmumu par cenu aptaujas izbeigšanu bez rezultāta, attiecībā uz visu vai daļu no cenu aptaujā piedāvātā apjoma.

Kontaktinformācija: andris.klavins@pcabc.lv, tālr. 26432922.
SIA „KULDĪGAS ŪDENS”, Ventspils iela 15, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301.

Tehniskā specifikācija un pieteikuma anketa

Paziņojums par lēmuma pieņemšanu

SIA ‘’KULDĪGAS ŪDENS’’ Iepirkumu komisija ir izskatījusi visus iesniegtos pretendentu piedāvājumus, kas tika iesniegti līdz 2017. gada 12. aprīļa plkst. 9.00, izsludinātājā cenu aptaujā par  krāsns malkas piegādi, ID. Nr. CA 2017/2.

SIA ‘’KULDĪGAS ŪDENS’’ saņēma četrus piedāvājumus. Līgums par malkas piegādi tiks slēgts ar SIA ‘’Malkas fabrika” (Reģ.Nr. 41203039277),  līgumcena par 1 m3 krāsns malkas: 26.80 EUR, bez PVN.